top of page

DRUHY A FORMY ŠTÚDIA

V našej škole sú zriadené nasledujúce odbory:

 • hudobný odbor

 • výtvarný odbor

 • tanečný odbor

 • literárno-dramatický odbor

 

Vyučovanie v škole sa člení na:

 • Prípravné štúdium, ktoré je určené najmä pre žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy, ale aj pre žiakov MŠ (tanečný a výtvarný odbor).

 • I. stupeň základného štúdia, ktorý by mali absolvovať žiaci počas návštevy základnej školy.

 • II. stupeň základného štúdia určený hlavne pre stredoškolskú mládež.

 • Štúdium pre dospelých určené pre starších záujemcov o umelecké činnosti.

 

      Prípravné štúdium je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru.

      Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúci ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore.

         Prvý stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má najviac štyri ročníky a na druhú časť, ktorá má najviac päť ročníkov. Štúdium pre dospelých je určené pre uchádzačov do 25 rokov veku, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

 

 

V Základnej umeleckej škole v Hlohovci sa vyučujú predmety:

 • hra na klavíri

 • hra na keyboarde

 • hra na husliach

 • hra na zobcovej flaute

 • hra na dychových nástrojoch

 • hra na bicích nástrojoch

 • hra na gitare

 • hra na elektrickej a basovej gitare

 • hra na violončelo

 • hra na akordeóne

 • hra na organe

 • spev

 • zborový spev

 • hlasová výchova

 • tanečná príprava

 • tanec

 • výtvarná výchova

 • prípravná výtvarná výchova

 • dramatická a slovesná výchova

 

bottom of page