top of page

 

Hudobná škola a Ľudová škola umenia (1952 - 1990)

 

Hudobná škola v Hlohovci bola založená 1. novembra 1952 ako pobočka Hudobnej školy v Trnave. Spravovaním školy bola poverená p. Elena Radičová. 1. februára 1953 získala hlohovecká pobočka štatút hudobnej školy a p. Radičová bola menovaná riaditeľkou. Prvým sídlom školy bola budova na Hollého ulici č. 35 (dnes už asanovaná budova). V roku 1956 sa škola presťahovala do nových priestorov na Hlohovej ulici č. 2.

V prvých rokoch v škole učili traja učitelia - hru na klavíri, akordeóne a husliach. Školu navštevovalo priemerne 90 žiakov. Za povšimnutie stojí, že pomerne vysoké percento žiakov školy z tohto obdobia sa ďalej venovalo štúdiu hudby na vyšších typoch škôl a hudba sa stala ich profesiou. To svedčí o tom, že vznik hudobnej školy bol vyvolaný tlakom verejnosti na odbornú prípravu detí v tejto oblasti. 1. septembra 1959 prevzal vedenie školy p. Miloslav Sedmák.V roku 1960 boli hudobné školy zreorganizované na ľudové školy umenia, čo umožnilo otvorenie ďalších odborov aj v hlohoveckej škole. Postupne vznikali odbory: výtvarný v roku 1962, tanečný v roku 1964 a literárno-dramatický odbor v roku 1965. Vyučovanie týchto nových odborov v počiatočnom období bolo zabezpečované v prevažnej miere externými učiteľmi. Najväčší rozvoj dosiahla škola v školskom roku 1967/68, kedy ju navštevovalo 495 žiakov. Tento obrovský nárast počtu žiakov bol zapríčinený búrlivou industrializáciou Hlohovca (rozšírenie výroby v Slovakofarme, vznik Drôtovne a ďalších menších prevádzok), čím sa značne zvýšil počet obyvateľov regiónu, hlavne o mladé rodiny. 1. januára 1968 riaditeľom školy bol menovaný Arpád Beník.

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa vyučovalo v hudobnom odbore - v hre na klavíri, akordeóne, husliach, dychových nástrojoch a speve. Úspešne pracoval tiež odbor tanečný. V odbore výtvarnom a literárno-dramatickom škola zápasila s nedostatkom stálych pracovných síl.

V roku 1978 získala škola priestory susednej budovy na Hlohovej ulici č. 4 (bývalá "Stará škola").V osemdesiatych rokoch bol vývoj školy poznamenaný snahou nadriadených orgánov regulovať počty žiakov a učiteľov. Vyučovanie bolo zabezpečené len v hudobnom a výtvarnom odbore. V ostatných odboroch prebiehalo vyučovanie sporadicky za pomoci externých učiteľov. Napriek mnohým žiadostiam národných výborov okolitých obcí o zriadenie pobočiek, vyučovalo sa len v Hlohovci, pretože zámerom Odboru školstva Okresného národného výboru v Trnave bolo "centralizovať a nie rozdeľovať".

 

 

 

 

Základná umelecká škola (1990 - 1993)

 

V roku 1990 boli ľudové školy umenia zaradené do systému základného školstva a ako základné umelecké školy tvoria základný stupeň umeleckých škôl.Od 1. februára 1990 vedenie školy prevzali p. Miroslav Váry a p. Mária Marková, ktorí spoločne školu viedli do roku 2000.Nové ovzdušie, ktoré zavládlo v školstve po novembri 1989 umožnilo vedeniu školy na základe požiadaviek občanov okolitých obcí otvárať nové pobočky, čím odbremenilo rodičov od problémov s dochádzkou ich detí do Hlohovca.

V septembri 1990 bola otvorená pobočka v Trakoviciach a o rok neskoršie v Jaslovských Bohuniciach.V roku 1990 sa podarilo zabezpečiť pravidelné vyučovanie v odbore literárno-dramatickom a v roku 1991 aj v odbore tanečnom, čím sa škola stala plnoorganizovanou.Napriek nepochybným úspechom v rozvoji školy, ktoré dosiahla začiatkom deväťdesiatych rokov, boli tu aj závažné problémy. V rámci reštitúcií v roku 1992 škola musela odovzdať budovu na Hlohovej ulici č. 4, ktorá bola súčasťou komplexu školy, pôvodnému majiteľovi. Vďaka pochopeniu Školskej správy v Trnave sa časť školy presťahovala do upravených priestorov bývalej materskej školy na Pribinovej ulici, čím sa doriešili vzniknuté priestorové problémy.Ďalším pálčivým problémom bolo dlhodobé nedostatočné finančné zabezpečenie umeleckého školstva. Zlá situácia vznikla vo vybavení školy hudobnými nástrojmi. Odbor výtvarný pracoval s nevhodnými a úplne opotrebovanými pomôckami. V škole chýbala kvalitná a vyhovujúca audio-vizuálna technika. Interiér školy bol zariadený zostarnutým a zničeným nábytkom. Táto bezperspektívna situácia bola jedným z hlavných dôvodov, prečo vedenie školy koncom roku 1992 požiadalo Školskú správu v Trnave o udelenie právnej subjektivity. 

 

 

 

 

Škola s právnou subjektivitou

 

Na základe zriaďovacej listiny vydanej Školskou správou v Trnave je Základná umelecká škola v Hlohovci od 1.7.1993 samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku školstva.Riaditeľstvo školy od prechodu na právnu subjektivitu očakávalo zracionalizovanie a zefektívnenie hospodárenia, možnosť zabezpečiť lepšie vybavenie školy, zaktivizovanie a hmotnú zainteresovanosť pracovníkov na prevádzke školy, pružnejšiu mzdovú politiku, väčšie možnosti v personálnej oblasti a mnohé ďalšie zvýhodnenia oproti predchádzajúcemu spôsobu riadenia organizácie.Predpokladané pozitíva v činnosti školy s právnou subjektivitou sa vo väčšine prípadov ukázali ako správne. 

Prelomovým rokom sa javil rok 2002, kedy nadobudli platnosť nový Zákonník práce, zákon o verejnej službe a zákon o prechode niektorých pôsobností pod obce a mestá. Uplatňovanie týchto noriem v praxi spôsobovalo nemalé problémy v personálnej a mzdovej oblasti a rovnako aj vo financovaní prevádzky školy.Problémy, ktoré priniesol prechod pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta sa postupne doriešili a v súčasnosti škola nachádza oporu u svojho zriaďovateľa.

Od roku 2000 funkciu zástupcu riaditeľa vykonávala Mgr. Larisa Krivoščeková, od roku 2007 Mgr. Gabriela Drgoňová a od roku 2012 Alena Chudá. Priebežne sa rozširovalo pôsobenie školy v okolitých obciach. V roku 1998 boli položené základy pobočky v Červeníku, o desať rokov nato v Dvorníkoch a v miestnej časti Šulekovo a v roku 2012 vzniklo elokované pracovisko aj v Ružindole. Pobočka v Jaslovských Bohuniciach sa rozrástla natoľko, že v roku 2005 sa stala samostatnou Základnou umeleckou školou. Koncom roku 2009 nastali problémy s technickým stavom budovy školy na Hlohovej ulici. V marci 2010 hrozilo, že budova školy bude zavretá. Mestský úrad riešil vzniknutú situáciu tak, že veľké triedy výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru umiestnené na Pribinovej ulici nechal rozdeliť na menšie triedy, ktoré vyhovujú individuálnej výučbe v hudobnom odbore a skupinové odbory boli presťahované do časti Základnej školy na Koperníkovej ulici.

V júni 2011 sa začala budovať prístavba v záhrade školy na Pribinovej ulici. Od septembra 2012 vyučovanie v Hlohovci prebieha len v jednom objekte na Pribinovej ulici.

 

 

 

 

Súčasnosť školy

 

V súčasnom období má škola 665 žiakov. Od septembra 2012 vyučovanie v Hlohovci prebieha len v budove na Pribinovej ulici. Škola má elokované pracoviská v Trakoviciach, v Leopoldove, v Červeníku, v Pastuchove a v Ružindole.

V škole vyučuje 28 učiteľov. Okrem pedagogických pracovníkov škola zamestnáva jednu účtovníčku a upratovačku. 

 

 

bottom of page