top of page

PLATBY

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov (školné) je od 01.01.2020  vo výške:

Skupinové vyučovanie (odbor výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a PŠ) 11 € mesačne.

Individuálne vyučovanie (hra na hudobných nástrojoch a spev) 13 € mesačne.

Úhrada pri druhom kolektívnom vyučovaní: 17 € mesačne.

Úhrada pri druhom individuálnom vyučovaní: 19 € mesačne.

Štúdium pre dospelých individuálne vyučovanie: 50,00 € mesačne.

Štúdium pre dospelých kolektívne vyučovanie: 30,00 € mesačne.

Číslo účtu v IBAN tvare : SK98 1100 0000 0029 4945 8340

Na príkazoch ako variabilný symbol uvádzajte  číslo z IZUŠ -u. Variabilný symbol Vám poskytne triedny vyučujúci. 

Pre lepšiu identifikáciu uveďte do správy pre prijímateľa meno dieťaťa.

Po dohode s triednym učiteľom možno platiť platby školného aj mesačne. 

Rodič môže písomne požiadať o zníženie príspevku, ak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Ukončenie štúdia

V prípade, ak chce žiak ukončiť štúdium v priebehu školského roka, je zákonný zástupca žiaka
povinný písomne požiadať o ukončenie štúdia. Štúdium sa žiakovi ukončí v posledný deň
v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, keď škola obdrží písomnú žiadosť od zákonného
zástupcu o ukončení štúdia a zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom za celé obdobie, počas ktorého bol žiak žiakom
školy.

bottom of page