top of page

šk. rok 2015/2016

Blahoželáme Františkovi Zámečníkovi a Lucii Masarykovej (z triedy Mgr. art. Gabriely Drgoňovej), ktorí sa na súťaži Schneiderova Trnava dňa 14. apríla 2016 v štvorručnej hre na klavíri umiestnili v striebornom pásme. Na speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline dňa 21. apríla 2016 získala žiačka p. uč. Ing. Zuzany Okienkovej Barbora Vrtíková čestné uznanie. Klavírny sprievod mala p. učiteľka Mgr. art. Gabriela Drgoňová. Srdečne blahoželáme!

 

 

Fotografie z KONCERTU PRE SRDCE UČITEĽKY nájdete v našej GALÉRIÍ.

 

Blahoželáme účastníkom Regionálnej súťaže v sólovej a komornej hre na akordeóne a keyboarde, ktorá sa konala 7. apríla 2016 v Senici. Jej výsledky a umiestnenie našich žiakov nájdete TU.

 

Naša žiačka Katarína Turáková z triedy p.uč. Zuzany Okienkovej získala dňa 2.4.2016 druhé miesto v speve na súťaži Muzikálová hviezda v Bratislave.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechu !!! :)

Vážení rodičia,
Na plenárnej schôdzi rodičovského združenia pri ZUŠ v Hlohovci, ktorá sa konala dňa 7.10.2015, bol schválený príspevok RZ

vo výške najmenej 10EUR na žiaka. V prípade, že školu navštevujú dvaja súrodenci je minimálny príspevok 16EUR, traja a viac súrodencov 18EUR. Príspevok uhraďte na číslo účtu 0045541425/0900
Číslo účtu v tvare IBAN : SK6909000000000045541425
Pre lepšiu orientáciu v platbách uveďte meno dieťaťa

(nie variabilný symbol). V príspevku je zahrnuté poistenie Vášho dieťaťa. Poskytnutie vyššej finančnej čiastky je vítané.

 

Ďakujeme

OZNAM O VÝŠKE ŠKOLNÉHO NA ROK 2015/2016

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených

so štúdiom na Základnej umeleckej škole v Hlohovci (školné)
je v školskom roku 2015/2016, nezmenené, a to:

 

Skupinové vyučovanie (výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor a prípravné štúdium) - 6,50 € mesačne.

Individuálne vyučovanie (hudobný odbor) - 7,50 € mesačne.

Štúdium pre dospelých - 16,00 € mesačne.

Číslo účtu: 2949458340/1100

Číslo účtu v IBAN tvare: SK98 1100 0000 0029 4945 8340

 

Na príkazoch uvádzajte variabilný symbol, ktorý Vám vygeneroval iZUŠ (pre každý odbor osobitne), inak platba nebude priradená k menu Vášho dieťaťa.

Školné za september – december 2015 je nutné uhradiť jednorázovo najneskôr do 16.10.2015. 

Žiak, ktorý nebude mať v tomto termíne uhradený príspevok, bude vylúčený zo školy. Školné za január – jún 2016 je treba uhradiť jednorázovo

po 1. januári, najneskôr do 30. marca 2016. 

Rodič môže písomne požiadať o zníženie príspevku,

ak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

bottom of page